Logo
Loading

Centrum uzdrowiskowe - Uniejów

Urbanistyka

Autorzy: Mateusz Mazurowski, Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : Meme Tech Sp. z o.o.

Lokalizacja : Uniejów

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Powierzchnia: 39,60 ha

Rok: 2016

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego.

Większość zabudowy miasta Uniejów położona jest po wschodniej stronie Warty, teren objęty opracowaniem znajduje się po stronie zachodniej. Podobnie jak budynki zamku, kasztelu oraz kompleksu Termy Uniejów. Oddzielony jest natomiast od nich drogą krajową nr 72. Takie wydzielenie od istniejącego kontekstu urbanistycznego daje wielką swobodę projektową do wykreowania nowego charakteru zabudowy, skupionego wokół zespołu tężni – najważniejszego obiektu nowoprojektowanego założenia, oraz którego najważniejszą cechą będzie poszanowanie dla naturalnego otoczenia okalającego teren z trzech stron. Projekt zakłada lepsze skomunikowanie terenu Uzdrowiska Uniejów z miastem, zespołem parkowym oraz termami poprzez rozbudowę sieci ciągów pieszych i rowerowych, a także szlaków konnych służących rekreacji w dolinie rzeki Warty.

Geometryczna forma tężni porządkuje całość założenia. Okalająca je zabudowa tworzy zarys pierzei podkreślając geometryczny układ kompleksu uzdrowiskowego. Zabudowa w obszarze objętym opracowaniem kształtowana jest w formie budynków z dachem dwuspadowym oraz dla funkcji sportowej i handlowej - z dachem płaskim. Ogół założenia opiera się na dwóch osiach kompozycyjnych. Dłuższej, w kierunku pn-płd, spajającej wszystkie funkcje kompleksu oraz krótszej, wsch-zach, otwierającej plac tężni na dolinę Warty i jej zielone tereny rekreacyjne. Projekt przewiduje uwzględnienie wału powodziowego nie tylko jako budowli hydrotechnicznej, ale także jako szlaku rekreacyjnego łączącego i zamykającego założenie. Elementem wspólnym dla wszystkich obiektów kompleksu jest woda ze źródeł termalnych - symbol turystyki Uniejowa. Północna część kompleksu ograniczona drogą krajową na nasypie zagospodarowana została pod tereny handlowo-usługowe: hale posiadające wydzielone stanowiska do prowadzenia handlu lokalną ekologiczną żywnością, kubatury przeznaczone na sklepy i usługi obsługujące przyszłych kuracjuszy i mieszkańców, oraz stację paliw. Istniejące tereny parkingów poddaje się uporządkowaniu i obsadzeniu zielenią. Główną ich funkcją jest obsługa terenów sportowych: hali i boisk, na ich obszarze nadal przewiduje się prowadzenie handlu w wyznaczonych dniach tygodnia jako podtrzymanie lokalnych zwyczajów i atrakcja turystyczna.

Rozbudowa terenów sportowych zakłada budowę hali sportowej, krytych kortów tenisowych, centrum konferencyjnego oraz towarzyszącej funkcji gastronomicznej i hotelowej. Całość zespołu sportowego oparta jest na głównej osi prowadzącej do centrum kompleksu uzdrowiskowego. Układ budynków tworzy wewnętrzny plac, przydatny m.in. podczas organizacji imprez plenerowych, otwierający się na Wartę. Budynki ukształtowane są również tak aby stanowiły barierę od rozległych parkingów samochodowych. Kompleks sportowy zostaje rozbudowany o dodatkowa trybunę przy boisku piłkarskim oraz doposażony w niezbędne parkingi, m.in. autokarowy. Oś pn-płd ma swoją kontynuację w południowej części założenia. Wzdłuż niej prowadzona jest aleja i usługowe partery projektowanych budynków. Przy osi tej, lokalizuje się główną, dwudziestopięciometrową dominantę wysokościową. Zakończeniem osi jest molo na zbiorniku retencyjnym. Część południowa to obiekty kształtowane wokół zespołu tężni. Tężnie zbudowane na planie koła stanowią element charakterystyczny, mogący stać się nowym najważniejszym obiektem na mapie Uzdrowiska Uniejów. Układ nowoprojektowanych budynków tworzy od strony tężni pierzeję – będąc dla nich tłem, jednocześnie jeszcze bardziej podkreślając ich unikalność. Od strony przeciwnej zaś wytwarza półprywatne dziedzińce, zawsze otwarte z jednej strony, aby zachować wgląd na naturalne otoczenie. Otoczenie nowej zabudowy, dla uatrakcyjnienia przestrzeni, uzupełniono o szpalery drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wewnątrz dziedzińców.

Północny brzeg zbiornika wodnego w dolnej części projektowanego cypla przewidziano jako plażę. Nad zbiornikiem zaprojektowano również podest – molo łączący dwa ciągi piesze, na którego środku ulokowano lekki bar. Molo stanowi również wygrodzenie bezpiecznej strefy. Tereny zalewowe między projektowanym obszarem, a Wartą posiadać będą trasy do biegania, nordic walkingu, jazdy na rowerze, a zimą do biegów narciarskich, zarówno dla osób przyjezdnych, jak i mieszkańców Uniejowa. Podobną trasę projekt przewiduje również na nasypie ziemnym okalającym projektowany obszar. Daje to możliwość organizacji wielu amatorskich imprez sportowych, będących w dobie mody na aktywność fizyczną, świetną promocją miejsca. W pobliżu tężni przewidziano kolisty plac do jogi na świeżym powietrzu.

W obszarze przewidzianym po szczegółowe opracowanie przewidziano Hotel **** z kompleksem SPA, Apartamentowiec z możliwością prowadzenia domu seniora lub pensjonatu, Dom uzdrowiskowy.

konkurs uzdrowisko uniejów widok z lotu ptaka jezioro
konkurs urbanistyczny Uniejów tężnie hala sportowa z lotu ptaka
Galeria